สิทธิและสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้                    ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ..2530 ได้กำหนดประเภทของสวัสดิการภายในส่วนราชการ ดังนี้1.    การออมทรัพย์2.    การให้กู้เงิน 3.    การเคหะสงเคราะห์4.    การสงเคราะห์ข้าราชการ5.    การกีฬาและนันทนาการ6.    การฌาปนกิจ7.    ร้านสวัสดิการ8.    กิจกรรมอื่นๆที่คณะกรรมการกำหนดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ดำเนินการ                  จัดสวัสดิการภายในให้กับข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว ดังนี้ 1.    การออมทรัพย์   โดยจัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์มีฐานะเป็นนิติบุคคล      ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด   ดำเนินการโดยคณะกรรมการดำเนินการสำนักงานใหม่ตั้งอยู่ที่อาคารบริหารวิชาการรวม  วิทยาเขตปัตตานี   และวิทยาเขตภูเก็ต    มีสาขาอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์                    วัตถุประสงค์     เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก     โดยวิธีร่วมกันดำเนินการธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกัน ในข้อต่อไปนี้1.    ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยการถือหุ้นเป็นรายเดือน2.    รับเงินฝากจากสมาชิก และสหกรณ์อื่น3.    ให้สมาชิกกู้ยืมเงิน4.    จัดให้มีสวัสดิการหรือให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว5.    ให้กู้ยืมเงินเพื่อการเคหะ 6.    กระทำการต่าง ตามที่กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ให้กระทำได้คุณสมบัติของสมาชิก พอสรุปได้ดังนี้1. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                  2. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน - 2 -                    2.   การให้กู้เงิน  มหาวิทยาลัยได้ใช้เงินรายได้จำนวนหนึ่งสำหรับให้ข้าราชการและ     ลูกจ้างได้กู้ยืม ดังนี้1.    โครงการสวัสดิการเคหะสงเคราะห์2.    โครงการเงินกู้ยืมเพื่อซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ3.    โครงการสวัสดิการ การศึกษาของบุตร4.    โครงการเงินกู้ยืมเพื่อซื้อเครื่องดนตรีไทย5.    เงินกู้อื่น  3.   การกีฬาและนันทนาการ  ได้ดำเนินการในรูปแบบของสโมสรและชมรมต่าง ปัจจุบันได้มีชมรมต่าง แล้ว ดังต่อไปนี้1.    สโมสรอาจารย์และข้าราชการ2.    ชมรมข้าราชการ3.    ชมรมบริดจ์4.    ชมรมเทนนิส5.    ชมรมแบดมินตัน 6.    ชมรมฟุตบอล7.    ชมรมวอลเล่ย์บอล 8.    ชมรมตะกร้อ9.