การขอลาออกของลูกจ้างประจำ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
วิธีการ
       1.  ผู้ประสงค์ขอลาออกยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ ล่วงหน้าก่อนวันขอลาออก
  ไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออกเห็นว่ามีเหตุผลความจำเป็นพิเศษ
   ผู้มีอำนาจดังกล่าวจะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขอลาออก ให้ผู้ที่ประสงค์
   จะลาออกจากราชการยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วันก็ได้
       2.  ในกรณีที่ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออกพิจารณาเห็นว่า ควรอนุญาตให้ลาออก
   จากราชการได้ ให้ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออกมีคำสั่งอนุญาตให้ลาออกเป็นลายลักษณ์
   อักษรให้เสร็จสิ้นก่อนวันขอลาออก แล้วแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ขอลาออกก่อนวันขอลาออก
   และส่งคำสั่งให้ สพท.สระแก้ว เขต 1  จำนวน  12 ชุด ด้วย
       3.  ในกรณีที่ผู้มีอำนาจอนุญาตลาออกพิจารณาแล้ว เห้นว่าควรยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก
   เนื่องจากจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการ ให้ผู้มีอำนาจออกคำสั่งยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก
   เป็นลายลักษณ์อักษรให้แล้วเสร็จก่อนวันขอลาออกจากราชการ แล้วแจ้งคำสั่งดังกล่าว
   พร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบ ก่อนวันขอลาออกด้วย การยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกจากราชการ
   ให้สั่งยับยั้งได้เป็นเวลา 90 วัน และยับยั้งได้เพียงครั้งเดียวจะขยายอีกไม่ได้ เมื่อครบกำหนด
   เวลาที่ยับยั้งแล้ว ให้การขอลาออกจากราชการมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดยับยั้ง
      

4.  แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ

  แบบหนังสือขอลาออกจากราชการเขียนที่…………………………………วันที่……… เดือน……………………………. .…………เรื่อง  ขอลาออกจากราชการเรียน  ………………………………………….. ( ผู้บังคับบัญชา )                 ด้วยข้าพเจ้า ……………………………..…………… ลูกจ้างประจำ  ตำแหน่ง ..............................เริ่มเข้ารับราชการเมื่อวันที่ ............. เดือน ............................................  พ.ศ. .................หน่วยงานการศึกษา / โรงเรียน …………………………………………….. สังกัด………………………………………………… กรม …………………………… อัตราค่าจ้าง......……. บาท  เลขบัตรประจำตัวประชาชน ………………….มีความประสงค์ขอลาออกจากราชการเพราะ…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                จึงเรียนมาเพื่อขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ ………. เดือน ……………………… .. ……...                                                                              ขอแสดงความนับถือ                                                       (ลงชื่อ)………………………………..                                                                 (………………………………..)หมายเหตุ            ตามระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  ..  2537   ข้อ  58                   1. ให้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชา  โดยให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า  30  วัน  เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นพิเศษ หรือกรณีลาออกเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือ เพื่อสมัครรับเลือกตั้ง                   2.  กรณีที่ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออกจะอนุญาตให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า 30 วันให้มีคำสั่งอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันขอลาออก  พร้อมทั้งมีคำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการได้                   3.  ถ้ายื่นหนังสือขอลาออกจากราชการล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกน้อยกว่า  30  วัน  โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออก  หรือยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ  โดยมิได้ระบุวันขอลาออก  ให้ถือวันถัดจากวันครบกำหนด  30  วัน  นับแต่วันยื่นเป็นวันขอลาออก  

 

5.  ตัวอย่างคำสั่งอนุญาตให้ออกจากราชการ

  ( ตัวอย่างคำสั่ง ) คำสั่งโรงเรียน ................................ที่ ………/2550เรื่อง  อนุญาตให้ลูกจ้างประจำลาออกจากราชการ……………………………………………                  ด้วย  นาย ....................................   ลูกจ้างประจำ   ตำแหน่งนักการภารโรง   โรงเรียน ……………….อัตราค่าจ้าง  …………..  บาท ตำแหน่งเลขที่ ………….. เลขบัตรประจำตัวประชาชน .........................................ได้ยื่นใบลาออกจากราชการ เพื่อ ..................................................  ตั้งแต่วันที่  ……………………………………เป็นต้นไป                 อาศัยอำนาจตามข้อ 13 และข้อ 58 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ..  2537  คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  109/2550  ลงวันที่  2  กุมภาพันธ์  2550 เรื่องมอบอำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทน จึงอนุญาตให้ นาย...................................................ลาออกจากราชการได้ตามประสงค์ โดยให้ได้รับบำเหน็จตามข้อ 7 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.. 2519                ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่               เมษายน  ..  2550                                         สั่ง ณ วันที่              เมษายน  ..  2550                                                         ลงชื่อ ............................................                                                                ( ......................................... )                                         ตำแหน่ง ........................................................             

 

 

Comment

Comment:

Tweet

ขออ่านไว้เป็นความรู้ก่อนนะคะ
ส่วนเรื่องลาออกขอคิดอีกสักแป๊บนึง
อิอิ big smile

#1 By ajchicha on 2009-08-18 14:53