ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง วันทำงาน วันหยุด วันลา การทำงานล่วงเวลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย.. 2549----------------------------------------------- เพื่อให้การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 (4) แห่งระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย พ.. 2539 ที่ประชุมคณบดี ในการประชุมครั้งที่ 24/2549 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 จึงอนุมัติให้มีประกาศไว้ดังนี้ ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องวันทำงาน วันหยุด วันลา การทำงานล่วงเวลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.. 2549" ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่องวันทำงาน วันหยุด วันลา การทำงานล่วงเวลา สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 24 เมษายน 2540 ข้อ 4 วันทำงาน วันหยุด วันลาของพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นดังนี้4.1 วันทำงาน เวลาทำงานปกติและเวลาพักวันทำงาน เวลาทำงานปกติและเวลาพัก ให้เป็นไปตามระเบียบประเพณีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ โดยจะต้องมีเวลาทำงานปกติสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง กรณีนอกเหนือจากระเบียบประเพณีปฏิบัติให้หน่วยงานกำหนดเป็นการเฉพาะตัวตามความจำเป็นแห่งงาน4.2 วันหยุดวันหยุดประจำ สัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี ให้เป็นไปตามระเบียบประเพณีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ กรณีนอกเหนือจากระเบียบประเพณีปฏิบัติให้หน่วยงานกำหนดเป็นการเฉพาะตัวตามความจำเป็นแห่งงาน4.3 วันลาและหลักเกณฑ์การลา4.3.1 การลาพักผ่อนประจำปีพนักงานที่ปฏิบัติงานมาแล้ว 1 ปี จะขอลาพักผ่อนประจำปีได้ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานจะเป็นผู้กำหนดให้ล่วงหน้า หากพนักงานคนใดประสงค์จะขอเลื่อนวันลาพักผ่อนประจำปี เป็นวันอื่นให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงจะหยุดงานได้ในระหว่างการลาพักผ่อนประจำปี ผู้บังคับบัญชามีอำนาจเรียกตัวพนักงานผู้ลาพักผ่อนกลับมาปฏิบัติงานก่อนครบกำหนดการลาได้ ถ้าหากมีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน4.3.1.1 สายวิชาการอาจารย์ ขอลาพักผ่อนประจำปีได้ปีละไม่เกิน 10 วันทำการ และในกรณีมิได้ใช้สิทธิ์หรือใช้สิทธิ์ไม่ครบในปีใด ไม่สามารถนำมาสะสมในปีถัดไปได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขอลาพักผ่อนประจำปีได้ปีละไม่เกิน 10 วันทำการและสะสมในปีถัดไปได้แต่รวมแล้วไม่เกิน15 วันทำการรองศาสตราจารย์ ขอลาพักผ่อนประจำปีได้ ปีละไม่เกิน10 วันทำการ และสะสมในปีถัดไปได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 20 วันทำการศาสตราจารย์ ขอลาพักผ่อนประจำปีได้ปีละไม่เกิน10วันทำการและสะสมในปีถัดไปได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 30 วันทำการ4.3.1.2 สายสนับสนุนขอลาพักผ่อนประจำปีได้ ปีละไม่เกิน 10 วันทำการ และในกรณีมิได้ใช้สิทธิ์หรือใช้สิทธิ์ไม่ครบในปีใด ไม่สามารถนำมาสะสมในปีถัดไปได้ เว้นแต่มีอายุการทำงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ขอลาพักผ่อนประจำปีได้ ปีละไม่เกิน 10 วันทำการ และสะสมในปีถัดไปได้ แต่รวมแล้วไม่เกิน 15 วันทำการ4.3.2 การลากิจพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 เดือน ขอลากิจได้ปีละไม่เกิน 10 วันทำการพนักงานรายใดที่ประสงค์ขอลากิจ ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า3 วัน เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงจะหยุดงานได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลาเกินกว่ากำหนดข้างต้นให้หักเงินเดือนลดลงตามสัดส่วนพนักงานที่ได้รับการจ้างในสัญญาแรก และมีเวลาปฏิบัติงานไม่ครบ 1 ปีเต็ม นับถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีที่เริ่มจ้าง ให้มีสิทธิ์ลากิจได้ตามสัดส่วน ทั้งนี้ ในกรณีที่ลาเกินกว่ากำหนดข้างต้นให้หักเงินเดือนลดลงตามสัดส่วน4.3.3 การลาป่วยพนักงานมีสิทธิลาป่วยได้ปีละไม่เกิน 30 วันทำการ โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาในกรณีที่พนักงานป่วยจนไม่อาจทำ งานได้ พนักงานมีหน้าที่ติดต่อแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดทราบพร้อมส่งใบลาในวันแรกที่หยุดงาน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นจะจัดส่งใบลาในวันแรกที่กลับมาทำงานก็ได้การลาป่วยตั้งแต่ 3วันทำการติดต่อกัน พนักงานจะต้องแนบใบรับรองแพทย์ประกอบการใช้สิทธิลาป่วยนั้นในกรณีลาป่วยเพราะได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย และลาป่วยเกิน 30 วันทำการ แต่ไม่เกิน 60 วันทำการ ให้ได้รับค่าจ้างร้อยละ 50 ของเงินเดือน โดยให้เสนอผู้บังคับบัญชาระดับรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ วิทยาลัย ศูนย์ สถาบัน สำนัก แล้วแต่กรณี เมื่อครบกำหนด 60 วันทำการแล้ว ยังจำเป็นต้องลาป่วยอีกให้อธิการบดีมีอำนาจที่จะให้พนักงานผู้นั้นลาป่วยอีกก็ได้ หรือจะสั่งการให้พนักงาน ผู้นั้นออกจากงานโดยให้ได้รับเงินชดเชยตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดก็ได้4.3.4 การลาคลอดพนักงานหญิงมีสิทธิลาคลอดครั้งละ 90 วัน โดยได้รับเงินเดือนจากหน่วยงาน ไม่เกิน45 วัน และจากกองทุนประกันสังคมไม่เกิน 45 วัน โดยพนักงานจะต้องแนบใบรับรองแพทย์ประกอบการใช้สิทธิลา ทั้งนี้การใช้สิทธิลาคลอด พนักงานมีหน้าที่ติดต่อแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดทราบ พร้อมส่งใบลาและใบรับรองแพทย์ภายในสัปดาห์แรกที่ได้หยุดงาน4.3.5 การลาอุปสมบท หรือ ลาไปประกอบพิธีฮัจย์การลาอุปสมบท เป็นการลาหยุดราชการของพนักงานซึ่งนับถือศาสนาพุทธการลาไปประกอบพิธีฮัจย์เป็นการลาหยุดราชการของพนักงานซึ่งนับถือศาสนาอิสลามและประสงค์ จะไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบียบพนักงานมีสิทธิลาอุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ไม่เกิน 30 วัน โดยได้รับเงินเดือนระหว่างลา และจะได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทหรือได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ต้องมีอายุการปฏิบัติงานจนถึงวันลาไม่น้อยกว่า 3 ปี และใช้สิทธิได้เพียงหนึ่งครั้ง ในช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยผู้ที่ไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือผู้ที่ซึ่งไม่เคยไปประกอบพิธีฮัจย์ ณเมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ให้จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนวันอุปสมบท หรือก่อนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ไม่น้อยกว่า 30 วันผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาจะต้องอุปสมบทหรือเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน 10วันนับแต่วันเริ่มลา และจะต้องกลับมารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานภายใน 5 วัน นับแต่วันลาสิกขาหรือ วันเดินทางกลับถึงประเทศไทย4.3.6 การเข้ารับการเตรียมพลการเข้ารับการเตรียมพลของพนักงาน ให้สามารถลาได้ตามระยะเวลาที่ราชการทหารกำหนดโดยได้รับเงินเดือนไม่เกิน 60 วัน ในการนี้พนักงานจะต้องยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าทันทีที่ได้รับหมายเรียก พร้อมแนบหมายเรียกการเตรียมพลประกอบการใช้สิทธิลานั้นด้วย4.4 เกณฑ์การคำนวณวันลา การยกเลิกวันลา และการนับวันลาเกณฑ์การคำนวณสิทธิวันลาต่าง ๆ ให้ใช้ปีงบประมาณเป็นเกณฑ์ พนักงานที่ได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยังไม่ได้หยุดให้เสนอขอถอน วันลาต่อผู้บังคับบัญชา และให้ถือว่า การลาเป็นอันหมดเขตเพียงวันที่ขอถอนวันลานั้นการนับวันลา เพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลาและคำนวณวันลาให้นับต่อเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกัน รวมเป็นวันลาด้วย เว้นแต่การนับเพื่อประโยชน์ในการคำนวณวันลาสำหรับวันลาป่วย วันลากิจส่วนตัว และวันลาพักผ่อนให้นับเฉพาะวันทำการ 

 

Comment

Comment:

Tweet

comment5, acomplia online order, cheap viagra,

#1 By Acomplia (212.18.46.91) on 2010-10-11 01:25