สิทธิและสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำและพนักงานมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้                    ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ ..2530 ได้กำหนดประเภทของสวัสดิการภายในส่วนราชการ ดังนี้1.    การออมทรัพย์2.    การให้กู้เงิน 3.    การเคหะสงเคราะห์4.    การสงเคราะห์ข้าราชการ5.    การกีฬาและนันทนาการ6.    การฌาปนกิจ7.    ร้านสวัสดิการ8.    กิจกรรมอื่นๆที่คณะกรรมการกำหนดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ดำเนินการ                  จัดสวัสดิการภายในให้กับข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานมหาวิทยาลัยแล้ว ดังนี้ 1.    การออมทรัพย์   โดยจัดตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์มีฐานะเป็นนิติบุคคล      ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด   ดำเนินการโดยคณะกรรมการดำเนินการสำนักงานใหม่ตั้งอยู่ที่อาคารบริหารวิชาการรวม  วิทยาเขตปัตตานี   และวิทยาเขตภูเก็ต    มีสาขาอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์                    วัตถุประสงค์     เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก     โดยวิธีร่วมกันดำเนินการธุรกิจเพื่อประโยชน์ด้วยกัน ในข้อต่อไปนี้1.    ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยการถือหุ้นเป็นรายเดือน2.    รับเงินฝากจากสมาชิก และสหกรณ์อื่น3.    ให้สมาชิกกู้ยืมเงิน4.    จัดให้มีสวัสดิการหรือให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว5.    ให้กู้ยืมเงินเพื่อการเคหะ 6.    กระทำการต่าง ตามที่กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ให้กระทำได้คุณสมบัติของสมาชิก พอสรุปได้ดังนี้1. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                  2. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน - 2 -                    2.   การให้กู้เงิน  มหาวิทยาลัยได้ใช้เงินรายได้จำนวนหนึ่งสำหรับให้ข้าราชการและ     ลูกจ้างได้กู้ยืม ดังนี้1.    โครงการสวัสดิการเคหะสงเคราะห์2.    โครงการเงินกู้ยืมเพื่อซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ3.    โครงการสวัสดิการ การศึกษาของบุตร4.    โครงการเงินกู้ยืมเพื่อซื้อเครื่องดนตรีไทย5.    เงินกู้อื่น  3.   การกีฬาและนันทนาการ  ได้ดำเนินการในรูปแบบของสโมสรและชมรมต่าง ปัจจุบันได้มีชมรมต่าง แล้ว ดังต่อไปนี้1.    สโมสรอาจารย์และข้าราชการ2.    ชมรมข้าราชการ3.    ชมรมบริดจ์4.    ชมรมเทนนิส5.    ชมรมแบดมินตัน 6.    ชมรมฟุตบอล7.    ชมรมวอลเล่ย์บอล 8.    ชมรมตะกร้อ9.    ชมรมเทเบิลเทนนิส10.           ชมรมเปตอง11.           ชมรมกอล์ฟ12.           ชมรมแอโรบิค  ลีลาศ  และนันทนาการ13.           ชมรมการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน14.           ชมรมผู้เกษียณอายุราชการ15.           ชมรมรำมวยจีน16.           ชมรมหมากกระดาน  17.           ชมรมเทคโนโลยีการศึกษา18.           ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น                    4.  ร้านค้าสวัสดิการ1.    ร้านค้าบริเวณ ระหว่างอาคาร 6  และอาคาร 72.    ร้านอาหารบริเวณ สำนักงานอธิการบดี- 3 - 5.  กิจกรรมอื่น 1.    ประกาศเกียรติคุณผู้รับราชการนาน2.